Basketstudier - Multiple diagnoser

CUPISCO

En randomisert studie for å vurdere effekt og sikkerhet av målrettet behandling eller immunbehandling sammenlignet med platinumbasert cellegiftbehandling hos pasienter med kreft der primærtumor ikke er kjent og som er behandlet med platinumbasert cellegiftbehandling

Linker: ClinicalTrials.gov

CR1-01

En åpen, fase i, dosefinnende studie for å undersøke sikkerhet, toleranse og tidlig effekt av cr-001 hos pasienter med avanserte solide svulster.

Linker: 

IMPRESS_NORWAY

Implementering av persontilpasset medisin i Norge

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

MCLA-128-CL01 «eNRGy-studien»

En fase I/II-studie av MCLA-128, et IgG1-bi-spesifikt antistoff rettet mot HER2 og HER3, for pasienter med avansert kreftsykdom.

Indikasjon: Inoperabel/metastatisk kreftsykdom (solide svulster) med NRG1 genfusjon. Hovedgruppen er pankreaskreft og ikke-småcellet lungekreft, i tillegg andre kreftsykdommer med påvist NRG1 genfusjon. NRG1 fusjon er sjelden, insidens << 5% (ved pankreaskreft og ikke-småcellet lungekreft). NRG1 fusjon og andre drivermutasjoner er gjensidig utelukkende. NRG1 er genet for neuregulin, liganden til HER3.NRG1 fusjon medfører aktivering av HER3. 

Behandling/medikament: MCLA-128 (zenocutuzumab) bispesifikt antistoff rettet mot HER2 og HER3. zenocutuzumab. Iv infusjon hver 4. uke.

Behandlingslinje: Etter etablert behandling er uttømt. Ingen begrensning på tidligere behandlingslinjer. 

Biomarkør-seleksjon: NRG1 fusjon må foreligge. Påvises ved RNA-sekvensering. Samtykkebasert pre-screening kan gjøres mens annen behandling pågår. Innhenting av samtykke kan gjøres via telefonkonsultasjon/brev.

Viktige seleksjonskriterier: ECOG 0,1,2. Ikke alvorlig hjertesvikt

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

MK3475-158

En klinisk studie med pembrolizumab for å evaluere biomarkører hos pasienter med fremskredne solide svulster

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

NAVIGATE

En fase 2 “basketstudie” med den orale TRK-hemmeren larotrectinib hos pasienter med NTRK-fusjonspositive tumorer

Linker: Clinicaltrials.gov eller OUS nettsider

OFF-label study

Off-label use of anti-cancer drugs in Norway

Linker: ClinicalTrials.gov

V937-013

En studie med V937 i kombinasjon med pembrolizumab ved solide kreftsvulster som er avanserte eller har spredd seg.

Linker: Clinicaltrials.gov eller OUS nettsider