Brystkreft

ALICE

En randomisert fase II studie med atezolizumab i kombinasjon med immunogen kjemoterapi for pasienter med metastatisk trippel-negativ brystkreft

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

EMIT-1

Bruk av molekylær profil-analyse for indivudualisert behandlingsbeslutning ved tidligbrystkreft

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

CBYL719H12301 (EPIK-83)

En fase III studie for å vurdere effekt og sikkerhet til alpelisib (BYL719) i kombinasjon med nab-paclitaxel i pasienter med avansert trippel negativ brystkreft med enten PIK3CA-mutasjon eller tap av PTEN uten PIK3CA mutasjon.

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

MO42319 (KATE-3) 

Effekt og sikkerhet av kombinasjonen trastuzumab emtansine og atezolizumab vs. trastuzumab emtansine og placebo i HER2 og PD-L1 positiv lokalavansert eller metastatisk brystkreft som tidligere har fått annen behandling.

Linker: ClinicalTrials.gov

OPTIMA

Optimalisert beslutning om bruk av cellegift ved hjelp av molekylær profil-analyse ved operabel brystkreft

Linker: Studie nettside