Lymfom

AERN

Abskopal effekt av radioterapi og Nivolumab ved anti-PD-1 behandlet residiv av klassisk Hodgkin lymfom.

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

ARCHER-1 (LYMRIT 37-07)

En fase 1b åpen studie med Betalutin® i kombinasjon med rituximab hos pasienter med tilbakefall av follikulært lymfom

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

Euronet-PHL-C2

Europeisk studie for optimalisering av behandlingen av Hodgkins lymfekreft hos barn og unge

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

GCT3013-02

Studie av sikkerhet og effekt av epcoritamab i kombinasjon med andre legemidler til standardbehandling hos personer med non-Hodgkin B-cellelymfom

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

HD-21

Behandling for pasienter med avanserte stadier av Hodgkin lymfekreft – sammenlikning av 4-6 kurer doseeskalert BEACOPP og 4-6 kurer BrECADD og utprøving hos eldre pasienter mellom 61 og 75 år  

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

IELSG-37

Studie for å undersøke nytten av strålebehandling etter behandling med og cellegift og rituximab hos pasienter med primært mediastinalt B-celle lymfom

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

Paradigme (LYMRIT 37-01)

Radioimmunterapi med Lutetium- (177Lu) lilotomab satetraxetan (Betalutin) ved non-Hodgkin lymfom

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

POLAR BEAR

En randomisert, multisenter-, fase III-studie som sammenlikner behandling med R-mini-CHOP med R-mini-CHP+polatuzumab vedotin for patienter med diffust storcellet Bcellslymfom

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider