Seksjon for utprøvende kreftbehandling

Alle som får en kreftdiagnose ønsker selvsagt å få den beste behandlingen som finnes. Nye legemidler og behandlingsmetoder for kreft utvikles kontinuerlig, men veien er lang fra et nytt legemiddel første gang prøves ut i mennesker til det er tilgjengelig for alle som kan ha nytte av det. For noen pasienter kan derfor eneste mulighet for å få tilgang til nye lovende medisiner være å delta i såkalte kliniske studier. Kliniske studier (utprøvende behandling) betyr at medisinen testes ut i mennesker for å se om virkningen er som forventet, og om bivirkningene er akseptable.

Seksjon for utprøvende kreftbehandling er en del av Kreftklinikken på Oslo Universitetssykehus.  Vi er ett av få sentre i Norden som har kompetanse og erfaring i å teste ut ny kreftbehandling, som for eksempel ulike former for immunterapi. Nye medikamenter som har vist seg lovende i laboratorie- og dyreforsøk gis først i lave doser for å få kunnskap om sikkerhet, bivirkninger og riktig dose (fase I), før man går videre til fase II-studier der man undersøker om de nye legemidlene har effekt på kreftsykdommen. Vi deltar også i fase III-studier hvor man sammenligner den nye medisinen med standardbehandling. Alle studier er forhåndsgodkjent av Statens legemiddelverk og Etisk komité.

Vi tar i mot pasienter fra hele Norge og samarbeider med ledende kreftsentre i Norden (Nordic NECT), Europa og USA.

Vårt mål er å gjennomføre forskning av høy kvalitet til beste for nåværende og fremtidige pasienter.

Les mer om oss på Oslo universitetssykehus sine nettsider.

Kontakt oss: kreftstudier@ous-hf.no