Analkreft

CORINTH

En fase 1B/2 studie med sjekkpunkt-hemmeren Pembrolizumab(et anti-PD-1 antistoff) pluss standard intensitets-modulert strålebehandling ved HPV-indusert plateepitelkarsinom i anus stadium III

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

PODIUM-303

En fase III multisenter, blindet randomisert studie av karboplatin-paklitaksel med incmga00012 eller placebo for pasienter med inoperabelt lokalt tilbakefall eller spredning av plateepitelkarsinom i analkanalen som ikke tidligere har mottatt kjemoterapi

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider