Brystkreft

Destiny-Breast12

En åpen, multinasjonal, multisenter, fase 3b/4-studie av trastuzumabderukstekan hos pasienter med eller uten baseline hjernemetastase med tidligere behandlet fremskreden/metastatisk HER2-positiv brystkreft 

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

CBYL719H12301 (EPIK-83)

En fase III studie for å vurdere effekt og sikkerhet til alpelisib (BYL719) i kombinasjon med nab-paclitaxel i pasienter med avansert trippel negativ brystkreft med enten PIK3CA-mutasjon eller tap av PTEN uten PIK3CA mutasjon.

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

MO42319 (KATE-3) 

Effekt og sikkerhet av kombinasjonen trastuzumab emtansine og atezolizumab vs. trastuzumab emtansine og placebo i HER2 og PD-L1 positiv lokalavansert eller metastatisk brystkreft som tidligere har fått annen behandling.

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

NAPEER

Målrettet behandling med bevacizumab i kombinasjon med cellegift etterfulgt av hormonbehandling med eller uten capivasertib før kirurgisk behandling for brystkreft.

Linker: OUS nettsider

OPTIMA

Optimalisert beslutning om bruk av cellegift ved hjelp av molekylær profil-analyse ved operabel brystkreft

Linker: Studie nettside

SERENA-4

En randomisert, multisenter, dobbeltblindet, fase 3 studie av AZD9833 (en oral SERD) pluss palbociclib mot anastrozole pluss palbociclib for behandling av pasienter med østrogen-reseptor-positiv, HER2-negativ avansert brystkreft som ikke har mottatt systemisk behandling for sin avanserte sykdom.

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider