Lever- og galleveiskreft

MK3475-937

En studie med pembrolizumab sammenlignet med placebo etter kirurgi eller lokal ablasjon ved hepatocellulært karsinom

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

PCI-A203-18

Fase II-studie med fimaporfin-indusert PCI av gemcitabin hos pasienter med inoperabel gallegangskreft 

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider