Hode-hals kreft

BCC

Hypofraksjonert strålebehandling av lokaliserte basalcellecarsinomer -en randomisert studie med kurativt rettet strålebehandling 

DAHANCA-30

Bruk av genprofil for å avgjøre nytten av oksygenmodulator ved strålebehandling av kreft i hode-halsregionen.

Linker: OUS nettsider

GALAXIES

En fase II, randomisert, åpen studie som evaluerer nye immunterapikombinasjoner som førstelinjebehandling hos deltakere med tilbakevendende/metastaserende PD-L1 positiv hode- og halskreft

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

INCB81776-101 

En fase 1 studie av INCB081776, en AXL- og MER-kinase hemmer, for pasienter med utvalgte typer avansert kreftsykdom (A Phase 1a/1b Study Exploring the Safety and Tolerability of INCB081776 in Participants With Advanced Malignancies). 

Indikasjon: Inoperabel/metastatisk kreftsykdom (solide svulster) som har vært gjennom (eller ikke tåler) all tilgjengelig standardbehandling. Mange aktuelle diagnoser for dose-eskaleringsdelen (del 1A og 2A). Videre fire kohorter i doseekspansjon (1B og 2B): Kohort 1: melanom (unntatt okulære), kohort 2: ikke-småcellet lungecancer, kohort 3: hode-hals plateepitelkarsinom (ikke nasopharynx, thyrioidea eller spyttkjertel), kohort 4: bløtvevssarkom.  

Behandling/medikament: INCB081776 er en peroral, potent og selektiv hemmer av reseptor tyrosin kinasene AXL og MER. Kontinuerlig behandling med INCB081776 alene (part 1) eller i kombinasjon med PD-1 hemmer (retifanlimab IV hver 28 dag).

Behandlingslinje: Etter etablert behandling er uttømt. Minst en tidligere linje med PD-1/PD-L1 hemmer for kohort 1-3, ingen tidligere PD-1/PD-L1 hemmer for kohort 4 (sarkom). Ellers ungen begrensning på tidligere behandlingslinjer

Biomarkør-seleksjon: Nei

Viktige seleksjonskriterier: ECOG 0-1. Målbar sykdom etter RECIST. Ikke alvorlig hjertesvikt, øyesykdom, ubehandlede hjernemetastaser. For sarkom (kohort 4): tidligere PD-1/PD-L1 hemmer. 

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

MITRIC 

En enarmet fase IIa “basket”-studie med fekal mikrobiota transplantasjon (FMT) i kombinasjon med immunterapi (sjekkpunkthemmere) til pasienter med progresjon på sjekkpunkthemmer(e). Tidligere pasienter med langvarig effekt av immunterapi har donert feces til FMT-produksjon.

Indikasjon: Pasienter med malignt melanom, kutant plateepitelkarsinom, hode-hals-plateepitelkarsinom, klarcellet nyrecellekarsinom, MSI-H solide tumorer som har progrediert på immunterapi.

Behandling/medikament: Fekal mikrobiota transplantasjon i kombinasjon med sjekkpunkthemmer.

Behandlingslinje: Etter progresjon på sjekkpunkthemmer.

Biomarkør-seleksjon: For hode-hals-plateepitelkarsinom kreves CPS > 20 %. 

Viktige inklusjons-/eksklusjonskriterier: Metastatisk sykdom/lokalt tilbakefall ikke kurabelt med standard behandling. Sykdomsprogresjon på anti-PD1/PDL1 og/eller anti-CTLA. Indikasjon for videre sjekkpunkthemmer. Målbar sykdom iht. iRECIST. ECOG 0-1. Forventet levetid > 3 mnd. Obligatorisk pre-FMT biopsi med mulighet for gjentatte biopsier. Pågående irAE grad ≥ 2 (unntak: endokrin AE. Grad 2 hudtoksisitet er tillatt) er eksklusjonskriterium.

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider 

MK3475-630

En studie med pembrolizumab sammenlignet med placebo etter kirurgi og stråling ved høyrisiko lokalavansert plateepitelkarsinom i hud

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

MK7902-009

En klinisk studie av Lenvatinib, Pembrolizumab og standard cellegiftbehandling til behandling av plateepitelkarsinom i hode og hals som har kommet tilbake eller spredt seg..

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

RAVINA

Strålebehandling pluss xevinapant eller placebo hos eldre pasienter med lokalt avansert plateepitelkarsinom i hode og hals

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

Tungespacer

Pasientrapporterte utfall ved bruk av tungespacer under strålebehandling av kreft i munnhule eller bihule

VB-C-03

En fase 1/2A, åpen, dosefinnende studie for å evaluere sikkerhet, immunogenisitet og endring i svulststørrelse av VB10.16 i kombinasjon med pembrolizumab hos pasienter med ikke-resekterbar, tilbakevennende, metastatisk HPV16-positiv kreft i hode og hals regionen

Linker: ClinicalTrials.gov  eller OUS nettsider