Lungekreft

ASTEROID

Adjuvant durvalumab etter stereotaktisk strålebehandling for stadium I ikke-småcellet lungekreft

Linker: ClinicalTrials.gov

AcceleRET (BLU-667-2303)

En randomisert, åpen fase 3-studie av pralsetinib versus standard behandling som førstelinjebehandling av RET-fusjonspositiv metastatisk ikke-småcellet lungekreft

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

Com-IT 2

En fase II enarmet studie av kombinasjonsbehandling med strålebehandling og immunterapi hos pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft 

Linker: EU Clinical Trials register eller OUS nettsider

DART

En studie av durvalumab, en type immunterapi, for behandling av pasienter med ikke-småcellet lungekreft med positivt eller negativt PD-L1 uttrykk, etter behandling med kjemoterapi og stråling

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

D6186C00001 (ORCHARD-studien)

En biomarkørrettet fase 2-plattformstudie hos pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft hvor sykdommen har progrediert ved førstelinjebehandling med osimertinib (ORCHARD)

Indikasjon: Avansert adenokarsinom i lunge med aktiverende EGFR-mutasjon behandlet med osimertinib (tagrisso) i første linje.

Behandling/medikament: Studien tester ulike behandlinger etter progresjon på førstelinjebehandling med osimertinib, basert på tumormolekylær profil. Det gjøres pre-screening som inkluderer NGS av biopsi ved påvist progresjon. Avhengig av funn av ev. biomarkører blir pasienten allokert til behandling i enten en «biomarker-matched» modul (gruppe A), «biomarker non-matched» modul (gruppe B) eller observasjonsmodul med standardbehandling (gruppe C). Mulige behandlingsmoduler inkluderer: modul 1: osimertinib + savolitinib (gruppe A), modul 2: osimertinib + gefitinib (gruppe A), modul 3: osimertinib + necitumumab (gruppe A og B), modul 4: platinumdublett + durvalumab (gruppe B), modul 5: osimertinib + alectinib (gruppe A) og modul 6: osimertinib + selpercatinib. Studien har en modulær design, slik at nye behandlinger kan legges til.

Behandlingslinje: Kan kun ha mottatt én tidligere linje med osimertinib monoterapi i avansert setting. (Tidligere adjuvant eller neoadjuvant behandling er godtatt hvis fullført >12 mnd før påvist avansert sykdom som ble behandlet med osimertinib).

Biomarkør-seleksjon: Ja, etter samtykke til prescreening, for allokering til behandlingsmodul, se over. Krever ny fersk studiespesifikk biopsi etter progresjon på osimertinib.

Viktige inklusjons-/eksklusjonskriterier: ECOG 0-1 og forventet levetid >3 mnd. 

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

EORTC 1825-LCG (ALKALINE)

Lorlatinib-aktivitet basert på ALK-resistensmutasjoner i blodet hos ALK-positive pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), som tidligere er behandlet med 2. generasjons ALK-hemmere.

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

HERTHENA-Lung02

En fase 3, randomisert, åpen studien av patritumab deruxtecan sammenliknet med platinabasert kjemoterapi i metastatisk eller lokalavansert ikke-småcellet lungekreft med mutasjoner i epidermal vakstfaktor-reseptor (EGFRm) etter sviktende behandling med epidermal vekstfaktor (EGFR) tyrosinkinasehemmere (TKI)

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

ImPRESS Losartan

ImPRESS- Imaging Perfusion Restrictions from Extracellular Solid Stress

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

INCB81776-101 

En fase 1 studie av INCB081776, en AXL- og MER-kinase hemmer, for pasienter med utvalgte typer avansert kreftsykdom (A Phase 1a/1b Study Exploring the Safety and Tolerability of INCB081776 in Participants With Advanced Malignancies). 

Indikasjon: Inoperabel/metastatisk kreftsykdom (solide svulster) som har vært gjennom (eller ikke tåler) all tilgjengelig standardbehandling. Mange aktuelle diagnoser for dose-eskaleringsdelen (del 1A og 2A). Videre fire kohorter i doseekspansjon (1B og 2B): Kohort 1: melanom (unntatt okulære), kohort 2: ikke-småcellet lungecancer, kohort 3: hode-hals plateepitelkarsinom (ikke nasopharynx, thyrioidea eller spyttkjertel), kohort 4: bløtvevssarkom.  

Behandling/medikament: INCB081776 er en peroral, potent og selektiv hemmer av reseptor tyrosin kinasene AXL og MER. Kontinuerlig behandling med INCB081776 alene (part 1) eller i kombinasjon med PD-1 hemmer (retifanlimab IV hver 28 dag).

Behandlingslinje: Etter etablert behandling er uttømt. Minst en tidligere linje med PD-1/PD-L1 hemmer for kohort 1-3, ingen tidligere PD-1/PD-L1 hemmer for kohort 4 (sarkom). Ellers ungen begrensning på tidligere behandlingslinjer

Biomarkør-seleksjon: Nei

Viktige seleksjonskriterier: ECOG 0-1. Målbar sykdom etter RECIST. Ikke alvorlig hjertesvikt, øyesykdom, ubehandlede hjernemetastaser. For sarkom (kohort 4): tidligere PD-1/PD-L1 hemmer. 

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

KontRASt-02

En studie for å vurdere effekt og sikkerhet av JDQ443 sammenlignet med docetaksel i pasienter med lokalavansert eller metastatisk KRAS G12C-mutert ikke-småcellet lungekreft som har gjennomgått tidligere behandling. 

Linker: ClinicalTrials.gov eller HF nettsider 

LUNGVAC

En studie som undersøker effekt og sikkerhet av UV1 vaksine i kombinasjon med standardbehandling med immunterapi vs. standardbehandling med immunterapi alene, for behandling av pasienter med ikke-småcellet lungekreft

Linker: ClinicalTrials.gov eller HF nettsider

MITRIC 

En enarmet fase IIa “basket”-studie med fekal mikrobiota transplantasjon (FMT) i kombinasjon med immunterapi (sjekkpunkthemmere) til pasienter med progresjon på sjekkpunkthemmer(e). Tidligere pasienter med langvarig effekt av immunterapi har donert feces til FMT-produksjon.

Indikasjon: Pasienter med malignt melanom, kutant plateepitelkarsinom, hode-hals-plateepitelkarsinom, ikke-småcellet lungekreft, klarcellet nyrecellekarsinom, MSI-H solide tumorer som har progrediert på immunterapi.

Behandling/medikament: Fekal mikrobiota transplantasjon i kombinasjon med sjekkpunkthemmer.

Behandlingslinje: Etter progresjon på sjekkpunkthemmer.

Biomarkør-seleksjon: For hode-hals-plateepitelkarsinom kreves CPS > 20 %. For ikke-småcellet lungekreft PD-L1 >20%.

Viktige inklusjons-/eksklusjonskriterier: Metastatisk sykdom/lokalt tilbakefall ikke kurabelt med standard behandling. Sykdomsprogresjon på anti-PD1/PDL1 og/eller anti-CTLA. Indikasjon for videre sjekkpunkthemmer. Målbar sykdom iht. iRECIST. ECOG 0-1. Forventet levetid > 3 mnd. Obligatorisk pre-FMT biopsi med mulighet for gjentatte biopsier. Pågående irAE grad ≥ 2 (unntak: endokrin AE. Grad 2 hudtoksisitet er tillatt) er eksklusjonskriterium.

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

MK7339-012

Fase III studie av pembrolizumab kombinert med kjemoradiasjon og olaparib/placebo sammenlignet med standardbehandling hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft i stadium III

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

NARLAL 2

Inhomogen FDG-veiledet, doseeskalert strålebehandling med samtidig cellegiftbehandling ved lokalavansert, ikke-småcellet lungekreft – en fase III studie

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

SOLUCOM

En fase II enarmet studie av sotorasib hos pasienter med KRASG12C-mutert ikke-småcellet lungekreft med tilleggs-sykdommer

Linker: ClinicalTrials.gov eller HF nettsider

TRIPLEX

Forlenges overlevelsen hos pasienter med utbredt småcellet lungekreft når strålebehandling gis i tillegg til cellegift og immunterapi

Linker: ClinicalTrials.gov eller HF nettsider