Lungekreft

Achiles

Forlenger immunterapi overlevelsen hos pasienter med småcellet lungekreft i begrenset stadium som har fått cellegift og strålebehandling

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

ASTEROID

Adjuvant durvalumab etter stereotaktisk strålebehandling for stadium I ikke-småcellet lungekreft

Linker: ClinicalTrials.gov

BLU-667-2303

En randomisert, åpen fase 3-studie av pralsetinib versus standard behandling som førstelinjebehandling av RET-fusjonspositiv metastatisk ikke-småcellet lungekreft

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

Com-IT 2

En fase II enarmet studie av kombinasjonsbehandling med strålebehandling og immunterapi hos pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft 

Linker: EU Clinical Trials register eller OUS nettsider

DART

En studie av durvalumab, en type immunterapi, for behandling av pasienter med ikke-småcellet lungekreft med positivt eller negativt PD-L1 uttrykk, etter behandling med kjemoterapi og stråling

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

D6186C00001 (ORCHARD-studien)

En biomarkørrettet fase 2-plattformstudie hos pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft hvor sykdommen har progrediert ved førstelinjebehandling med osimertinib (ORCHARD)

Indikasjon: Avansert adenokarsinom i lunge med aktiverende EGFR-mutasjon behandlet med osimertinib (tagrisso) i første linje.

Behandling/medikament: Studien tester ulike behandlinger etter progresjon på førstelinjebehandling med osimertinib, basert på tumormolekylær profil. Det gjøres pre-screening som inkluderer NGS av biopsi ved påvist progresjon. Avhengig av funn av ev. biomarkører blir pasienten allokert til behandling i enten en «biomarker-matched» modul (gruppe A), «biomarker non-matched» modul (gruppe B) eller observasjonsmodul med standardbehandling (gruppe C). Mulige behandlingsmoduler inkluderer: modul 1: osimertinib + savolitinib (gruppe A), modul 2: osimertinib + gefitinib (gruppe A), modul 3: osimertinib + necitumumab (gruppe A og B), modul 4: platinumdublett + durvalumab (gruppe B), modul 5: osimertinib + alectinib (gruppe A) og modul 6: osimertinib + selpercatinib. Studien har en modulær design, slik at nye behandlinger kan legges til.

Behandlingslinje: Kan kun ha mottatt én tidligere linje med osimertinib monoterapi i avansert setting. (Tidligere adjuvant eller neoadjuvant behandling er godtatt hvis fullført >12 mnd før påvist avansert sykdom som ble behandlet med osimertinib).

Biomarkør-seleksjon: Ja, etter samtykke til prescreening, for allokering til behandlingsmodul, se over. Krever ny fersk studiespesifikk biopsi etter progresjon på osimertinib.

Viktige inklusjons-/eksklusjonskriterier: ECOG 0-1 og forventet levetid >3 mnd. 

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

EORTC 1825-LCG (ALKALINE)

Lorlatinib-aktivitet basert på ALK-resistensmutasjoner i blodet hos ALK-positive pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), som tidligere er behandlet med 2. generasjons ALK-hemmere.

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

GSK-ZEAL-1

En fase 3-studie som sammenligner niraparib pluss pembrolizumab versus placebo pluss pembrolizumab som vedlikeholdsbehandling hos deltakere med ikke-småcellet lungekreft.

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

ImPRESS Losartan

ImPRESS- Imaging Perfusion Restrictions from Extracellular Solid Stress

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

MK3475-867

Sikkerhet og effekt av SBRT +/- pembrolizumab ved stadium I-IIA ikke-småcellet lungekreft som ikke kan opereres

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

MK7339-012

Fase III studie av pembrolizumab kombinert med kjemoradiasjon og olaparib/placebo sammenlignet med standardbehandling hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft i stadium III

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

NARLAL 2

Inhomogen FDG-veiledet, doseeskalert strålebehandling med samtidig cellegiftbehandling ved lokalavansert, ikke-småcellet lungekreft – en fase III studie

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

NIPU

En studie av UV1 vaksine, i kombinasjon med nivolumab og ipilimumab vs behandling med nivolumab og ipilimumab gitt alene, for behandling av pasienter med mesoteliom

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider