Lymfom

AERN

Abskopal effekt av radioterapi og Nivolumab ved anti-PD-1 behandlet residiv av klassisk Hodgkin lymfom.

Linker: ClinicalTrials.gov

ALTAMIRA

Acalabrutinib og Rituximab i eldre pasienter med ubehandlet mantelcellelymfom.

Linker: ClinicalTrials.gov eller HF nettsider

GCT3013-02

Studie av sikkerhet og effekt av epcoritamab i kombinasjon med andre legemidler til standardbehandling hos personer med non-Hodgkin B-cellelymfom

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

GCT3013-05

En randomisert, åpen fase 3-studie av epcoritamab vs. undersøkerens valg av kjemoterapi ved residiv/refraktær diffust storcellet B-cellelymfom

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

HD-21

Behandling for pasienter med avanserte stadier av Hodgkin lymfekreft – sammenlikning av 4-6 kurer doseeskalert BEACOPP og 4-6 kurer BrECADD og utprøving hos eldre pasienter mellom 61 og 75 år  

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

INCMOR 0208-301

En fase 3, randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert multisenter utprøving for å sammenlikne effekten og sikkerheten av tafasitamab pluss lenalidomid i tillegg til rituximab med effekten og sikkerheten av lenalidomid i tillegg til rituximab hos pasienter med tilbakefall/refraktær (R/R) follikulært lymfom grad 1 til 3a eller R/R marginalsonelymfom

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

Paradigme (LYMRIT 37-01)

Radioimmunterapi med Lutetium- (177Lu) lilotomab satetraxetan (Betalutin) ved non-Hodgkin lymfom

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

POLAR BEAR

En randomisert, multisenter-, fase III-studie som sammenlikner behandling med R-mini-CHOP med R-mini-CHP+polatuzumab vedotin for patienter med diffust storcellet Bcellslymfom

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

TED16364

Første studie på mennesker for å undersøke økende doser av legemidlet SAR442257 hos pasienter med tilbakevendende eller behandlingsresistent benmargskreft (myelomatose) eller lymfekreft – effekt på sikkerhet, virkning på kreftsykdommen og andre egenskaper.

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider