Sarkom

Far-RMS

Protokoll for behandling av rhabdomyosarkom hos barn og voksne

Linker: OUS nettsider

 

INCB81776-101 

En fase 1 studie av INCB081776, en AXL- og MER-kinase hemmer, for pasienter med utvalgte typer avansert kreftsykdom (A Phase 1a/1b Study Exploring the Safety and Tolerability of INCB081776 in Participants With Advanced Malignancies). 

Indikasjon: Inoperabel/metastatisk kreftsykdom (solide svulster) som har vært gjennom (eller ikke tåler) all tilgjengelig standardbehandling. Mange aktuelle diagnoser for dose-eskaleringsdelen (del 1A og 2A). Videre fire kohorter i doseekspansjon (1B og 2B): Kohort 1: melanom (unntatt okulære), kohort 2: ikke-småcellet lungecancer, kohort 3: hode-hals plateepitelkarsinom (ikke nasopharynx, thyrioidea eller spyttkjertel), kohort 4: bløtvevssarkom.  

Behandling/medikament: INCB081776 er en peroral, potent og selektiv hemmer av reseptor tyrosin kinasene AXL og MER. Kontinuerlig behandling med INCB081776 alene (part 1) eller i kombinasjon med PD-1 hemmer (retifanlimab IV hver 28 dag).

Behandlingslinje: Etter etablert behandling er uttømt. Minst en tidligere linje med PD-1/PD-L1 hemmer for kohort 1-3, ingen tidligere PD-1/PD-L1 hemmer for kohort 4 (sarkom). Ellers ungen begrensning på tidligere behandlingslinjer

Biomarkør-seleksjon: Nei

Viktige seleksjonskriterier: ECOG 0-1. Målbar sykdom etter RECIST. Ikke alvorlig hjertesvikt, øyesykdom, ubehandlede hjernemetastaser. For sarkom (kohort 4): tidligere PD-1/PD-L1 hemmer. 

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

 

Neo-STS

Sekvensiell cellegiftbehandling før kirurgi ved lokalisert bløtvevssarkom 

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

 

PEAK

En fase 3 randomisert, åpen, klinisk multisenterstudie av cgt9486+suitinib vs sunitinib hos forsøkspersoner med lokalt avansert, ikke-resektable eller metastatiske gastrointestinale stromale tumorer.

Linker: ClinicalTrials.gov

 

PROPANE

En fase II studie med propranolol i kombinasjon med pembrolizumab til pasienter med fremskreden angiosarkom eller udifferensiert pleomorft sarkom

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

 

rEEcur

En internasjonal, randomisert, kontrollert studie av kjemoterapi for behandling av tilbakevendende og primær refraktær Ewings sarkom

Linker: OUS nettsider

 

SACRO

En observasjonsstudie med tillegg av en randomiseringscohort som sammenligner operasjon og/eller strålebehandling (partikkelterapi) hos pasienter med primært kordom lokalisert i sakrum

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider